ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLOHEKSANOLUN MODİFİKASİYA OLUNMUŞ TƏBİİ KLİNOPTİLOLİT ÜZƏRİNDƏ OKSİDLƏŞMƏSİ
A.M.Əliyev, M.Q.Əliyeva, S.M.Məcidova, Z.A.Şabanova, G.Ə.Əlizadə

 

Тсиклощексанолун buxar fazada щаваnın oksigeni иля tсиклощексанонa оксидляшмяси prosesində Sn2+, Pd2+, Cu2+ və Fe3+ kationları ilə modifikasiya olunmuş  təbii seolit – klinoptilolit üzərində aparılmasının mümkünliyi tədqiq olunmuşdur. Екspеrimental tədqiqatlar nəticəsində müəjyyn edilmişdir ki  тсиклощексанолун tсиклощексанонa   oksidləşmisində qalay, palladium və mis  kationları иля модификасийа олунмуш тябии клиноптилолит  yuksək aktivlik və selektivlik göstərir.

 

Açar sözlər : tsikloheksanol, oksidləşmə, klinoptilolit
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı