ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLOHEKSANOLUN MODİFİKASİYA OLUNMUŞ TƏBİİ KLİNOPTİLOLİT ÜZƏRİNDƏ OKSİDLƏŞMƏSİ
A.M.Əliyev, M.Q.Əliyeva, S.M.Məcidova, Z.A.Şabanova, G.Ə.Əlizadə

 

Тсиклощексанолун buxar fazada щаваnın oksigeni иля tсиклощексанонa оксидляшмяси prosesində Sn2+, Pd2+, Cu2+ və Fe3+ kationları ilə modifikasiya olunmuş  təbii seolit – klinoptilolit üzərində aparılmasının mümkünliyi tədqiq olunmuşdur. Екspеrimental tədqiqatlar nəticəsində müəjyyn edilmişdir ki  тсиклощексанолун tсиклощексанонa   oksidləşmisində qalay, palladium və mis  kationları иля модификасийа олунмуш тябии клиноптилолит  yuksək aktivlik və selektivlik göstərir.

 

Açar sözlər : tsikloheksanol, oksidləşmə, klinoptilolit
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı