ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KATALİZATORUN QEYRİ STASİONAR AKTİVLİYİ ÜÇÜN KİMYƏVİ PROSESLƏRİN KİNETİK MODELLƏŞDİRİLMƏSİ METODUNUN TƏTBİQİ
A.M.Əliyev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova

 

Katalizatorun qeyri stasionar aktivliyində kimyəvi proseslərin kinetik modelləşdirilməsinin metodu işlənmişdir. Metodun tədbiqi, katalizatorun tərpənməz və qaynar layında işləyən sənaye reaktorları üçün misallarda yoxlanılmışdır. Katalizatorun dəyişən aktivliyində baxılan proseslərin kinetik modelləri qurulmuşdur. Katalizatorun aktivliyi dəyişən olan katalitik proseslərin modelləşdirilməsi və optimallaşdırılması metodu işlənmiş və tətbiq edilmlşdir

Açar sözlər : modelləşdirilmə, qeyri-stasionar aktivlik, tərpənməz və qaynar laylar
Məqaləyə baxın