ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KOBALTIN(II) AROMATİK DİAMİNLƏR VƏ 2,4-DİNİTROBENZOLAZOPİRO-KATEXİNLƏ EKSTRAKSİYALI-FOTOMETRİK TƏYİNİ
N.X.Rüstəmov, S.İ.Bağbanlı, Ü.N.Rüstəmova, O.T.Bədəlova, Z.S.Əfəndiyeva

 

Spektrofotometrik metodla kobaltın aromatik diaminlər: 2,2'-dipiridillə, 1,10-fenantrolinlə, 4,7-difenilfenantrolinlə və xromogen üzvi reagent 2,4-dinitrobenzol­azopirokatexinlə müxtəlıfliqandlı kompleksləri tədqiq edilmişdir. Komplekslərin əmələgəlmə və ekstraksiya şəraiti, tərkibləri, fiziki-kimyəvi, optiki, analitik xassələri tapılmışdır. Kobaltın təyininin yeni ekstraksiyalı-fotometrik üsulları işlənmiş və qranitin standart nümunəsində onun miqdarı təyin edilmişdir.

 

Açar sözlər : spektrofotometriya, fotometriya, ekstraksiyalı-fotometrik, kobalt, granit, 2,2'-dipiridil, 1,10-fenantrolin, 4,7-difenilfenantrolin, 2,4-dinitrobenzolazopirokatexin
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı