ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Tl9ErTe6–Tl9BiTe6 SİSTEMİ VƏ BƏRK MƏHLULLARIN BƏZİ XASSƏLƏRİ
İ.F.Mehdiyeva, K.N.Babanlı, M.A.Mahmudova, S.Z. İmaməliyeva

 

DTA, RFA və mikrobərkliyin ölçülməsi üsulları ilə Tl–Bi–Er–Te dördlü sistemində Tl9ErTe6–Tl9BiTe6 qatılıq sahəsində faza tarazlıqları öyrənilmişdir. Sistemin faza diaqramı, həmçinin kristal qəfəs parametrlərinin və mikrobərkliyin tərkibdən asılılıq qrafikləri qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdur ki, sistemdə Tl5Te3 tipli kristal quruluşa malik olan qeyri-məhdud bərk məhlul sırası (d) əmələ gəlir. Alınmış təcrübi nəticələr termoelektrik və maqnit xassəli materiallar kimi böyük maraq kəsb edən d-fazanın monokristallarının alınması üçün istifadə oluna bilər.

 

Açar sözlər : tallium-erbium telluridləri, tallium-bismut telluridləri faza tarazlıqları, bərk məhlullar, kristal quruluş
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı