ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ETİLEN İSTEHSALININ YAN MƏHSULLARININ EMALI
F.M.Sadıqov

 

Etilen istehsalında EP-300 qurğusunda alınan yüngül və ağır qatranın emal prosesi tədqiq edilmişdir. Rektifikasiya və dondurma metodları ilə ayrılan benzolun təmizliyi 98.5%-ə qədər alınmışdır. Emal prosesində laboratoriyada işlənib hazırlanmış alüminium xlorid və toluol əsasında sintez olunmuş, benzol və toluolun pirokondensatın tərkibində artmasını təmin edən kompleks katalizator istifadə edilmişdir. Ağır qatrandan yüksək təmizliyi olan (98.9%) naftalinin ayrılması prosesi işlənib hazırlanmışdır. Ağır qatranın emalında kub qalığında əmələ gələn bitum fiziki xüsusiyyətlərinə görə bitum boyalar və lakların istehsalında tətbiq oluna bilər.

 

Açar sözlər : etilen, yüngül qatran, ağır qatran, benzol, toluol, neft polimer qatran, katalizator, naftalin, bitum
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı