ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NANOKATALİZ. VURĞULAR
E.B.Zeynalov, E.R.Hüseynov

 

Məqalədə nanokatalizi əks etdirən əsas vurğular göstərilmişdir. Nanokatalizatorlar homogen və heterogen kata­li­za­tor­la­rın ən qiymətli xassələrini, yəni qeyri-adi yüksək reaksiya qabiliyyəti, seçimlilik, sabitlik, asan regenerasiya və yenidən istifadə imkanını özündə ehtiva edən sistemlər kimi təsvir edilmişdilər.  

 

Açar sözlər : homogen və heterogen kataliz, karbon nanokatalizatorlar, nanohissəciklər, kolloidlər, keçid metallar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı