ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NANOKATALİZ. VURĞULAR
E.B.Zeynalov, E.R.Hüseynov

 

Məqalədə nanokatalizi əks etdirən əsas vurğular göstərilmişdir. Nanokatalizatorlar homogen və heterogen kata­li­za­tor­la­rın ən qiymətli xassələrini, yəni qeyri-adi yüksək reaksiya qabiliyyəti, seçimlilik, sabitlik, asan regenerasiya və yenidən istifadə imkanını özündə ehtiva edən sistemlər kimi təsvir edilmişdilər.  

 

Açar sözlər : homogen və heterogen kataliz, karbon nanokatalizatorlar, nanohissəciklər, kolloidlər, keçid metallar
Məqaləyə baxın