ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ca2+ VƏ Mg2+ İONLARININ Na-KLİNOPTİLOLİTDƏ SORBSİYASININ DİNAMİKASI
F.T.Mahmudov, M.Ə.Rəhimli, M.A.Hacıyev, С.A.Əliyeva, V.X.Əliyeva, X.Ə.İlyasova

 

Na+ ionları ilə modifikasiya olunmuş klinoptilolitdə   Ca2+ və  Mg2+  ionlarının sulu məhlullardan sorbsiyası tədqiq edilmişdir. Eksperimental və nəzəri çıxım əyrilərinin üst-üstə düşməsi onu deməyə əsas verir ki, prosesin keçirildiyi analoji sistemlərdə bütün proses boyunca təsvir olunmuş metod özünü doğruldur.

 

Açar sözlər : klinoptilolit, dinamika, sorbsiya, kinetik parametrlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı