ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FERROSENİLKARBİNOLLARIN TİOEFİR TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ
E.M.Qədirova

 

Ferrosenilkarbinolların H2S və bəzi merkaptanlarla reaksiyaları 20–400 C temperatur intervalında tetrahidrofuran (THF) mühitində reagentlərin 1:1 və 1:2 nisbətlərində aparılmış, nəticədə ferrosenin tioefir törəmələri alınmışdır.  Alınmış tioefirlərin İQ spektral metodla tədqiqi aparılmışdır.

 

Açar sözlər : ferrosenilkarbinol, merkaptanlar, tioefir törəmələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPİLENİN POLİMERLƏŞMƏ PROSESİNİN QEYRİ-STASİONAR RİYAZİ MODELİNİN YARADILMASIA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova, E.F.Əliyev
- Tl9SmTe6 –Tl4PbTe3 VƏ Tl9SmTe6 –Tl9BiTe6 SİSTEMLƏRİNİN FAZA DİAQRAMLARININ MODELLƏŞDİRİLMƏSİS.Z.İmaməliyeva, G.İ.Ələkbərzadə, A.N.Məmmədov, M.B.BabanlıDavamı