ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FERROSENİLKARBİNOLLARIN TİOEFİR TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ
E.M.Qədirova

 

Ferrosenilkarbinolların H2S və bəzi merkaptanlarla reaksiyaları 20–400 C temperatur intervalında tetrahidrofuran (THF) mühitində reagentlərin 1:1 və 1:2 nisbətlərində aparılmış, nəticədə ferrosenin tioefir törəmələri alınmışdır.  Alınmış tioefirlərin İQ spektral metodla tədqiqi aparılmışdır.

 

Açar sözlər : ferrosenilkarbinol, merkaptanlar, tioefir törəmələri
Məqaləyə baxın