ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MERKAPTOMETİLMORFOLİNİN AMİNOMETİL TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ONLARIN YAĞLARA MÜHAFİZƏEDİCİ AŞQAR KİMİ TƏDQİQİ
V.M.Fərzəliyev, Ş.R.Əliyev, R.M.Babayi, R.F.Məmmədova

 

Morfolinin tiometilləşməsi reaksiyasından alınmış merkaptometilmorfolinin formalin iştirakında ikili alifatik və heterotsiklik aminlərlə kondensləşməsindən bir sıra aminometil törəmələri sintez edil­miş­dir. Alınmış birləşmələr yağlara mühafizəedici aşqar kimi tədqiq edilmiş və onların quruluşu ilə ef­fektivliyi arasındakı asılılıq öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : korroziya, ingibitor, sürtkü yağı, mühafizəedici aşqar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı