ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SU–FENOL–METANOL SİSTEMİNİN RADİOLİZ PROSESİNİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ
M.Ə.Qurbanov, E.T.Abdullayev, Q.M.Əhmədli, Ə.H.Qurbanov, U.A.Quliyeva

 

Məqalədə fenol–metanol–su sisteminin radioliz prosesinin kinetik modelləşdirilməsi ilə fenolun, həll olmuş oksigenin və metanolun çevrilməsi, radioliz məhsulları olan H2, H2O2, pirokatexin, rezorsin və hidroxinonun əmələ gəlməsinin radiasiya-kimyəvi çıxışının metanolun ilkin qatılığından asılılıq qanunauyğunluqları  öyrənilmiş və təcrübi nəticələrlə müqayisə edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, təklif edilən kinetik sxemlə baxılan sistemin radioliz prosesinin mexanizmi izah edilə bilər

 

Açar sözlər : radioliz, γ-şüalanma, modelləşmə, fenol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı