ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN STİROLUN POLİMERLƏŞMƏSİ PROSESİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ
A.M.Əliyev, İ.İ.Osmanova, A.R.Səfərov, A.M.Hüseynova, İ.V.Balayev

 

Qeyri-stasionar şəraitdə gedən stirolun polimerləşmə prosesinin riyazi modeli yaradılıb. Bu qeyri-stasionarlığın əsas səbəblərindən biri polimerləşmə prosesinə stirolla birgə daxil olan fenilasetilenin iştirakını qeyd etmək olar. Fenilasetilen inisiatora zəhərverici təsir göstərir və polistirolun məhsuldarlığını aşağı salır. Bunun qarşısının alınması məqsədilə qeyri-stasionarlıq funksiyası təklif olunub. Bu funksiyanı monomerin sürət tənliyinə daxil etməklə inisiatorun aktivliyinin zamana görə dəyişməsinə təsir göstərəcək və məhsuldarlığı daimi səviyyədə saxlanılmasına imkan verəcək

Açar sözlər : stirol, polistirol, suspenziya polimerizasiyası, fenilasetilen, qeyri-stasionarlıq, idarəetmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı