ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ REDUKSİYA PROSESİNƏ MÜXTƏLİF FAKTORLARIN TƏSİRİ
Məcidzadə V.A.

 Təqdim olunan tədqiqat işində çaxir turşusu elektrolitlərindən bismut ionlarının elektrokimyəvi reduksiya prosesi tədqiq edilmişdir. Polyarizasiya əyrilərinin çəkilməsi ilə Pt elektrodu üzərində bismut ionlarının elektroreduksiya prosesinin kinetika və mexanizmi, həmçinin müxtəlif amillərin prosesə təsiri öyrənilmişdir. Əldə edilən nəticələrə əsasən elektrokimyəvi reduksiya prosesinin effektiv aktivləşmə enerjisi hesablanmışdır. Hesablamalar göstərir ki, tartrat məhlullarından bismut ionlarının elektroreduksiyası elektrokimyəvi polyarizasiya ilə müşayiət olunur.

 

Açar sözlər : elektroreduksiya, polyarizasiya, bismut ionları, çaxir turşusu elektroliti
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı