ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SAXARİN-5- VƏ -6-KARBON TURŞULARININ 2-HİDROKSİPROPİL-1,3-bis-EFİROSULFİMİDLƏRİNİN SİNTEZİ
E.T.Aslanova, T.A.Aslanov, A.A.Məmmədova, B.A.Məmmədov, D.N.Nurullayeva

 

Saxarin-5-  və  -6-karbon turşularının  etil və izopropil efirosulfimidlərinin qliserinlə yenidən efirləşməsi reaksiyası öyrənilmişdir. Saxarin-5- və -6-karbon turşularının müvafiq  2-hidroksipropil-1,3-bis-efirosulfimidləri sintez edilmişdir. Onlar element analizi və İQ spektroskopiya üsulu ilə xarakterizə edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, qliserin kütləsinə nisbətən 10% PbO katalizatoru istifadə etdikdə alınan məhsulun çıxımı tərkibindən asılı olaraq  ən yüksək həddə – 82% və 85%-ə çatır

 

Açar sözlər : alkil efirləri, saxarin-karbon turşuları, sulfimid, qliserin
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı