ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SAXARİN-5- VƏ -6-KARBON TURŞULARININ 2-HİDROKSİPROPİL-1,3-bis-EFİROSULFİMİDLƏRİNİN SİNTEZİ
E.T.Aslanova, T.A.Aslanov, A.A.Məmmədova, B.A.Məmmədov, D.N.Nurullayeva

 

Saxarin-5-  və  -6-karbon turşularının  etil və izopropil efirosulfimidlərinin qliserinlə yenidən efirləşməsi reaksiyası öyrənilmişdir. Saxarin-5- və -6-karbon turşularının müvafiq  2-hidroksipropil-1,3-bis-efirosulfimidləri sintez edilmişdir. Onlar element analizi və İQ spektroskopiya üsulu ilə xarakterizə edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, qliserin kütləsinə nisbətən 10% PbO katalizatoru istifadə etdikdə alınan məhsulun çıxımı tərkibindən asılı olaraq  ən yüksək həddə – 82% və 85%-ə çatır

 

Açar sözlər : alkil efirləri, saxarin-karbon turşuları, sulfimid, qliserin
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı