ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İONSUZ SƏTHİ-FƏAL KOMPONENTLƏRDƏN TƏŞKİL OLUNMUŞ KOMPOZİSİYALARDA SİNERGETİK TƏSİR
S.İ.Ibrahimli, Q.B.Qurbanov, A.M.Həsənova

 

Məqalə ionsuz səthi-fəal kompozisiyanın xam neftin ilkin emala hazırlanmasında deemulsasiyaedici reagent kimi istifadə imkanlarının tədqiqinə həsr edilmişdir. TiO2- nanohissəciklərinin kimyəvi qarışıq kimi kompozisiyaya əlavə edilməsinin və onun deemulsasiya prosesinə təsirinin müəy­yənləşdirilməsi məsələləri də işdə öz əksini tapmışdır

Açar sözlər : deemulqator, sinergetik təsir, polioksialkil naftenat, neftin susuzlaşdırılması, duzsuzlaşdırılması
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı