ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PALLADİUMUN bis-(2-OKSİ-5-ALKİLBENZİL)AMİNLƏ EKSTRAKSİYASININ TƏDQİQİ
S.R.Məmmədova, S.M.Soltanova, T.N.Əsgərova, M.A.Hacıyev, Z.A.Cabbarova

Palladiumun bis-(2-oksi-5-alkilbenzil)aminlə ekstraksiyasının şəraiti göstərir ki, reagent üzvi həlledi­cilərdə yaхşı həll olur. Reagentin üzvi həlledicilərdə məhlulları, məsələn, işdə  istifadə edilən kerosindəki məhlulları işığa davamlı olur, su ilə qələvilərdə, turşularda uzun müddətli  təmas nəticəsində hidrolizə olmur. Bu da palladiumun ekstraksiyası üçün onun reagent şəklində istifadə olunmasına  əsas verir

Açar sözlər : ekstraksiya, palladium, alkilbenzilamin, həlledici
Məqaləyə baxın