ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
5-METİLHEKSEN-5-İN-2-OL-1-İN KATALİTİK HİDROSİLİLLƏŞMƏSİ
Ə.M.Qaramanov, N.X.Hüsiyev, D.Q.Abdullayev, O.B.Abdiyev, M.Ş.Qurbanov, S.Ə.Rzayeva

 Trialkilsilanların 5-metilheksen-5-in-2-ol-1-ə birləşmə reaksiyaları H2PtCl6.6H2O katalizatorunun iştirakı ilə üçqat rabitə üzrə, lakin β-izomerin (oksigen atomuna nəzərən) üstün çıxımı (80–92%) ilə baş verir. Silisiumüzvi 1,4-dien spirtini 1-xlor-2,3-epoksipropan, borat turşusu və akriılonitrillə qarşılıqlı təsirindən uyğun xlorhidrin, tris-borat və nitril alınmışdır

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-2-62-66 

Açar sözlər : 5-metilheksen-5-in-2-ol-1, trialkilsilan, benzol, hidrosililləşmə, 1-xlor-2,3-epoksipropan, borat turşusu, akrilonitril
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı