ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FERROSENIN ALINMASINDA ISTIFADƏ EDILMIŞ VƏ ÇEVRILMƏYƏ MƏRUZ QALMIŞ BƏZI AMIN AKTIVATORLARININ NEYTRALLAŞDIRILARAQ TƏKRAR TEXNOLOJI TSIKLƏ QAYTARILMASI IMKANLARININ TƏDQIQI
R.M.Muradxanov, Q.R.Əsgərov, A.İ.Rüstəmova, Z.H.Qurbanov

 

Maqələ ferrosenin alınmasında istifadə edilmiş və çevrilməyə məruz qalmış amin aktivatorlarının neytrallaşdırılaraq təkrar texnoloji tsiklə qaytarılması imkanlarının araşdırılmasına həsr edilmişdir. Burada həmçinin neytrallaşdırma prosesinin istilik və material balansı da hesablanmışdır

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın