ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FERROSENIN ALINMASINDA ISTIFADƏ EDILMIŞ VƏ ÇEVRILMƏYƏ MƏRUZ QALMIŞ BƏZI AMIN AKTIVATORLARININ NEYTRALLAŞDIRILARAQ TƏKRAR TEXNOLOJI TSIKLƏ QAYTARILMASI IMKANLARININ TƏDQIQI
R.M.Muradxanov, Q.R.Əsgərov, A.İ.Rüstəmova, Z.H.Qurbanov

 

Maqələ ferrosenin alınmasında istifadə edilmiş və çevrilməyə məruz qalmış amin aktivatorlarının neytrallaşdırılaraq təkrar texnoloji tsiklə qaytarılması imkanlarının araşdırılmasına həsr edilmişdir. Burada həmçinin neytrallaşdırma prosesinin istilik və material balansı da hesablanmışdır

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı