ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PALLADIUM(II) VƏ PLATIN(II, IV) HALLOGENLI KOMPLEKSLƏRININ SINTEZI VƏ SPEKTRAL TƏDGIGI
F.K.Paşayeva, A.İ.Rüstəmova, G.Z.Süleymanov

 

Palladium(II) və Platin(II, IV) hallogenli komplekslərinin sintezi və spektral tədgigi aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, azot- və oksigenli bidental liqandların nümayəndələri sulu mühitdə eyni bir liqandla qarışıq koordinasialı  M[LPtX3] tipli komplekslər əmələ gətirir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı