ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N,N′-bis-(2-HİDROKSİBENZİL)-BENZİDİNİN CO(II), NI(II), ZN(II) VƏ CU(II) KOMPLEKSLƏRİ
S.Z.İsmayılova

 Salisilaldehid və benzidinin 2:1 mol nisbətində kondensasiyası ilə sintez edilmiş və müvafiq olaraq natriumborhidridlə hidrogenləşdirilmiş Şiff əsası ilə Co(II), Ni(II), Zn(II) və  Cu(II) keçid metallarının yeni ikinüvəli kompleksləri sintez edilmişdir. Sintez edilmiş komplekslərin quruluş və xassələri element analizi, İQ və elektron spektroskopiya, həmçinin derivatoqrafiya metodları ilə öyrənilib

doi.org/10.32737/0005-2531-2019-4-94-99 

Açar sözlər : salisil aldehid, benzidin, Şiff əsası, metal komplekslər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı