ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N,N′-bis-(2-HİDROKSİBENZİL)-BENZİDİNİN CO(II), NI(II), ZN(II) VƏ CU(II) KOMPLEKSLƏRİ
S.Z.İsmayılova

 Salisilaldehid və benzidinin 2:1 mol nisbətində kondensasiyası ilə sintez edilmiş və müvafiq olaraq natriumborhidridlə hidrogenləşdirilmiş Şiff əsası ilə Co(II), Ni(II), Zn(II) və  Cu(II) keçid metallarının yeni ikinüvəli kompleksləri sintez edilmişdir. Sintez edilmiş komplekslərin quruluş və xassələri element analizi, İQ və elektron spektroskopiya, həmçinin derivatoqrafiya metodları ilə öyrənilib

doi.org/10.32737/0005-2531-2019-4-94-99 

Açar sözlər : salisil aldehid, benzidin, Şiff əsası, metal komplekslər
Məqaləyə baxın