ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
6Ag2S+Ag8SnSe6«6Ag2Se+Ag8SnS6 QARŞILIQLI SISTEMİNDƏ BƏRKFAZA TARAZLIQLARI
İ.C.Alverdiyev

 DTA, RFA və SEM üsulları ilə qarışıq ion-elektron keçiricilərinin alınması baxımından maraq kəsb edən 6Ag2S+Ag8SnSe6«6Ag2Sе+Ag8SnS6 sistemində 800 və  300 K temperaturlarda bərkfaza tarazlıqları öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, sistem qarşılıqlı dönər olub, Ag2S–Ag2Sе və Ag8SnS6–Ag8SnSe6 sistemləri boyunca fasiləsiz (800 K) və ya geniş (300 K) bərk məhlul sahələri əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur

doi.org/10.32737/0005-2531-2019-4-70-75

Açar sözlər : Ag–Sn–S–Se sistemi, gümüş xalkostannatları, faza diaqramı, Ag8SnS6-Ag8SnSe6 kəsiyi, bərk məhlullar
Məqaləyə baxın