ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
6Ag2S+Ag8SnSe6«6Ag2Se+Ag8SnS6 QARŞILIQLI SISTEMİNDƏ BƏRKFAZA TARAZLIQLARI
İ.C.Alverdiyev

 DTA, RFA və SEM üsulları ilə qarışıq ion-elektron keçiricilərinin alınması baxımından maraq kəsb edən 6Ag2S+Ag8SnSe6«6Ag2Sе+Ag8SnS6 sistemində 800 və  300 K temperaturlarda bərkfaza tarazlıqları öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, sistem qarşılıqlı dönər olub, Ag2S–Ag2Sе və Ag8SnS6–Ag8SnSe6 sistemləri boyunca fasiləsiz (800 K) və ya geniş (300 K) bərk məhlul sahələri əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur

doi.org/10.32737/0005-2531-2019-4-70-75

Açar sözlər : Ag–Sn–S–Se sistemi, gümüş xalkostannatları, faza diaqramı, Ag8SnS6-Ag8SnSe6 kəsiyi, bərk məhlullar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı