ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KOBALTIN(II) HIDROFOB AMİN İŞTİRAKINDA 2-HİDROKSİTİOFENOL VƏ ONUN TÖRƏMƏLƏRI İLƏ KOMPLEKS ƏMƏLƏGƏLMƏSİ VƏ EKSTRAKSİYASI
Ə.Z.Zalov, N.A.Verdizadə, Ş.Ə.İbrahimova, G.V.Babayeva

 Spektrofotometrik metodla kobaltın hidrofob amin iştirakinda oksitiofenol (OF) {2-hidroksi­tio­fenol (HTF) və onun törəmələri (2-hidroksi-5-amintiofenol (HATF), 4-hidroksi-3-tiosulfoturşu (HTST), 4-hidroksi-3-tiolbenzoy turşusu (HTBT), 4-nitro-2-hidroksitiofenolа (NHTF)} ilə müxtəlifliqandlı kompleks (MLK) əmələ gətirməsi və ekstraksiyası tədqiq edilmişdir. MLK əmələ gəlməsi pH 3.6–6.3 intervalında baş verir. Komplekslərin əmələgəlmə və ekstraksiya şəraiti, tərkibi, fiziki-kimyəvi və analitik xassələri müəyyən edilmişdir. MLK ekstraktı kobaltın 0.05–3.2 mkq/ml qatılıq intervalında Ber qanununa tabe olur. Yeni işlənilmiş metodika müxtəlif obyektlərdə kobaltın ekstraksiyalı-spektro­fotometrik təyininə tətbiq edilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2019-4-39-47

Açar sözlər : kobalt, ekstraksiya, spektrofotometriya, ion-assosiat, hidrofob aminlər, hidroksitiofenol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı