ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KOBALTIN(II) HIDROFOB AMİN İŞTİRAKINDA 2-HİDROKSİTİOFENOL VƏ ONUN TÖRƏMƏLƏRI İLƏ KOMPLEKS ƏMƏLƏGƏLMƏSİ VƏ EKSTRAKSİYASI
Ə.Z.Zalov, N.A.Verdizadə, Ş.Ə.İbrahimova, G.V.Babayeva

 Spektrofotometrik metodla kobaltın hidrofob amin iştirakinda oksitiofenol (OF) {2-hidroksi­tio­fenol (HTF) və onun törəmələri (2-hidroksi-5-amintiofenol (HATF), 4-hidroksi-3-tiosulfoturşu (HTST), 4-hidroksi-3-tiolbenzoy turşusu (HTBT), 4-nitro-2-hidroksitiofenolа (NHTF)} ilə müxtəlifliqandlı kompleks (MLK) əmələ gətirməsi və ekstraksiyası tədqiq edilmişdir. MLK əmələ gəlməsi pH 3.6–6.3 intervalında baş verir. Komplekslərin əmələgəlmə və ekstraksiya şəraiti, tərkibi, fiziki-kimyəvi və analitik xassələri müəyyən edilmişdir. MLK ekstraktı kobaltın 0.05–3.2 mkq/ml qatılıq intervalında Ber qanununa tabe olur. Yeni işlənilmiş metodika müxtəlif obyektlərdə kobaltın ekstraksiyalı-spektro­fotometrik təyininə tətbiq edilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2019-4-39-47

Açar sözlər : kobalt, ekstraksiya, spektrofotometriya, ion-assosiat, hidrofob aminlər, hidroksitiofenol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı