ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-HİDROKSİ-2-FENİLETİL TURŞUNUN HOMOGEN VİNİLLƏŞDİRİLMƏSİ
A.B.Parmanov, S.E.Nurmanov, Beata Kolesinsko, Tomash Maniecki, O.E.Ziyadullayev

2-Hidroksi-2-feniletil turşunun homogen vinilləşdirilməsi aparılmışdır. Karalizatorun təbiətinin, temperaturun və reaksiya müddətinin  sintez olunmuş vinil efirinin çıxımına təsiri öyrənilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2019-4-32-34

Açar sözlər : badam turşusu, asetilen, heterogens kataliz, məhsulun çıxımına təsir elən amillər, katalizatorlar: AlCl3∙6H2O və (C6H5CH(OH)COO)2Zn)
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı