ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DİETİL-8-(DİALKİLAMINO)-6-OKSO-3-(2-FURİL)-2,4-DİSİANOBİTSİKLO[3.2.1]OKTAN-2,4-DİKARBOKSİLATLARIN SİNTEZİ
A.İ.İsmiyev

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, furfurolun ikili aminlər və etilsianasetat ilə reaksiyası əvvəllər məlum olmayan 8-(dialkilamin)-6-okso-3-(2-furil)-2,4-disianbitsiklo[3.2.1]oktan-2,4-dikarboksilatların alınması ilə nəticələnir. Beləliklə, furfurolun etilsianasetatla ikili aminlər iştirakında kaskad karbotsiklləşməsinə əsaslanan bitsiklo[3.2.1]oktan sisteminin alınması üçün prinsipcə yeni yanaşma aşkar edilmişdir. Bütün sintez edilmiş maddələrin quruluşu müasir fiziki tədqiqat üsulları ilə təsdiq edilmişdir. RQA üsulu ilə bitsiklik karkasda olan əvəzedicilərin stereo istiqamətliliyi müəyyən olunmuşdur

doi.org/10.32737/0005-2531-2019-4-17-21

Açar sözlər : furtural, etilsianasetat, karbotsiklləşmə, bitsiklo[3.2.1]oktan
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı