ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DİETİL-8-(DİALKİLAMINO)-6-OKSO-3-(2-FURİL)-2,4-DİSİANOBİTSİKLO[3.2.1]OKTAN-2,4-DİKARBOKSİLATLARIN SİNTEZİ
A.İ.İsmiyev

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, furfurolun ikili aminlər və etilsianasetat ilə reaksiyası əvvəllər məlum olmayan 8-(dialkilamin)-6-okso-3-(2-furil)-2,4-disianbitsiklo[3.2.1]oktan-2,4-dikarboksilatların alınması ilə nəticələnir. Beləliklə, furfurolun etilsianasetatla ikili aminlər iştirakında kaskad karbotsiklləşməsinə əsaslanan bitsiklo[3.2.1]oktan sisteminin alınması üçün prinsipcə yeni yanaşma aşkar edilmişdir. Bütün sintez edilmiş maddələrin quruluşu müasir fiziki tədqiqat üsulları ilə təsdiq edilmişdir. RQA üsulu ilə bitsiklik karkasda olan əvəzedicilərin stereo istiqamətliliyi müəyyən olunmuşdur

doi.org/10.32737/0005-2531-2019-4-17-21

Açar sözlər : furtural, etilsianasetat, karbotsiklləşmə, bitsiklo[3.2.1]oktan
Məqaləyə baxın