ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PbLa2S4–PbBi2S4 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIĞI
Ö.M.Əliyev, D.S.Əjdərova, V.M.Rəhimova, R.M.Ağayeva

PbLa2S4–PbBi2S4 sistemində faza tarazlığı öyrənilmiş və onun Tx diaqramı gurulmuşdur. 1025 K-də konqruent əriyən PbLaBiS4 tərkibli dördlü sulfidin əmələ gəlməsi müəyyən edilmişdir. PbLaBiS4 birləşməsi rombik sinqoniyada (a=1.70, b=1.451, c=0.412 nm, f.q. Pnam, Z=4) kristallaşır.

 

Açar sözlər : hal diaqramı, birləşmə, sulfoduzlar, monokristallar, peritektika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı