ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PbLa2S4–PbBi2S4 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIĞI
Ö.M.Əliyev, D.S.Əjdərova, V.M.Rəhimova, R.M.Ağayeva

PbLa2S4–PbBi2S4 sistemində faza tarazlığı öyrənilmiş və onun Tx diaqramı gurulmuşdur. 1025 K-də konqruent əriyən PbLaBiS4 tərkibli dördlü sulfidin əmələ gəlməsi müəyyən edilmişdir. PbLaBiS4 birləşməsi rombik sinqoniyada (a=1.70, b=1.451, c=0.412 nm, f.q. Pnam, Z=4) kristallaşır.

 

Açar sözlər : hal diaqramı, birləşmə, sulfoduzlar, monokristallar, peritektika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı