ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SKN-40 VƏ SKEPT-60 СOPOLİMERLƏRİNİN BİTUM BİRLƏŞMƏLƏRİNƏ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ
D.S.MəmmədHəsən-zadə

Aparılmış tədqiqatlarda SKN-40, сopolimer SKEPT-60, polivinilxlorid və MQF-9 əsaslı rezin qarışığı hazırlanmışdır. Nəticədə istilik müqaviməti və yapışma xassələri artmışdır. Alınmış rezin qarışıqları bitum kompozisiyalarına əlavə olunmuş və nəticədə penetrasiya və genişlənmə xassələri yaxşılaşmışdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-67-70 

Açar sözlər : rezin, bitum kompopozisiyası, kauçuk, rezin qarışığı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı