ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NİOBİUM VƏ TANTALIN EKSTRAKSİYALI-FOTOMETRİK TƏYİNİ
N.A.Verdizadə, Ə.Z.Zalov,  Q.S.Suleymanov

2,4-dihidroksitiofenol niobium və tantalla qeyri polyar həlledicilərdə həll olmayan komp­lekslər əmələ gətirir. Sistemə anilin daxil edildikdə bu birləşmələr müxtəlifliqandlı komplekslər şəkilində üzvi fazaya keçir. Müxtəlifliqandlı komplekslərin maksimum ekstraksiyası pH 2.9–8.2-də baş verir. Nb(V)–DHTF–An və Ta(V)–DHTF–An ekstraktları  müvafiq olaraq 420  (ε=3.75∙104) və 418 (ε=3.3∙104)  nm dalğa uzunluğunda maksimum işıq udur.

Açar sözlər : ekstraksiya, niobium, tantal, 2,4-dihidroksitiofenol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı