ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NİOBİUM VƏ TANTALIN EKSTRAKSİYALI-FOTOMETRİK TƏYİNİ
N.A.Verdizadə, Ə.Z.Zalov,  Q.S.Suleymanov

2,4-dihidroksitiofenol niobium və tantalla qeyri polyar həlledicilərdə həll olmayan komp­lekslər əmələ gətirir. Sistemə anilin daxil edildikdə bu birləşmələr müxtəlifliqandlı komplekslər şəkilində üzvi fazaya keçir. Müxtəlifliqandlı komplekslərin maksimum ekstraksiyası pH 2.9–8.2-də baş verir. Nb(V)–DHTF–An və Ta(V)–DHTF–An ekstraktları  müvafiq olaraq 420  (ε=3.75∙104) və 418 (ε=3.3∙104)  nm dalğa uzunluğunda maksimum işıq udur.

Açar sözlər : ekstraksiya, niobium, tantal, 2,4-dihidroksitiofenol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı