ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NİOBİUM VƏ TANTALIN EKSTRAKSİYALI-FOTOMETRİK TƏYİNİ
N.A.Verdizadə, Ə.Z.Zalov,  Q.S.Suleymanov

2,4-dihidroksitiofenol niobium və tantalla qeyri polyar həlledicilərdə həll olmayan komp­lekslər əmələ gətirir. Sistemə anilin daxil edildikdə bu birləşmələr müxtəlifliqandlı komplekslər şəkilində üzvi fazaya keçir. Müxtəlifliqandlı komplekslərin maksimum ekstraksiyası pH 2.9–8.2-də baş verir. Nb(V)–DHTF–An və Ta(V)–DHTF–An ekstraktları  müvafiq olaraq 420  (ε=3.75∙104) və 418 (ε=3.3∙104)  nm dalğa uzunluğunda maksimum işıq udur.

Açar sözlər : ekstraksiya, niobium, tantal, 2,4-dihidroksitiofenol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı