ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TiO2 NANOHİSSƏCİKLƏRİ VƏ ETİL-3,3,5,5-TETRASİANO-2-HİDROKSİD-2-METİL-4,6-DİFENİL TSİKLOHEKSAN KARBOKSİLAT İŞTİRAKINDA GEDƏN FOTOKİMYƏVİ REAKSİYA
E.M.Qədirova

TiO2 nanohissəciklərinin və etil-3,3,5,5-tetrasiano-2-hidroksid-2-metil-4,6-difenil tsikloheksankarboksilat iştirakında ilk dəfə olaraq fenolun fotokimyəvi reaksiyası aparılmışdır. Proses  60 dəqiqə davam etmişdir, reaksiyanın getməsi  UB şüalandırıcı cihazda çəkilmiş əyrilərlə təsdiqlənmişdir. Prosesdən sonra fotoli zməhsulu kütlə spektroskopiyası üsulu ilə tədqiq edilmiş və fenolun 52%  parçalanması müəyyən edilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-2-101-105

Açar sözlər : UV radiasiya, etil-3,3,5,5-tetraciano-2-hidroksid-2-metil-4,6-difenil tsikloheksankarboksilat, fenol , kütləspektroskopiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı