ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TiO2 NANOHİSSƏCİKLƏRİ VƏ ETİL-3,3,5,5-TETRASİANO-2-HİDROKSİD-2-METİL-4,6-DİFENİL TSİKLOHEKSAN KARBOKSİLAT İŞTİRAKINDA GEDƏN FOTOKİMYƏVİ REAKSİYA
E.M.Qədirova

TiO2 nanohissəciklərinin və etil-3,3,5,5-tetrasiano-2-hidroksid-2-metil-4,6-difenil tsikloheksankarboksilat iştirakında ilk dəfə olaraq fenolun fotokimyəvi reaksiyası aparılmışdır. Proses  60 dəqiqə davam etmişdir, reaksiyanın getməsi  UB şüalandırıcı cihazda çəkilmiş əyrilərlə təsdiqlənmişdir. Prosesdən sonra fotoli zməhsulu kütlə spektroskopiyası üsulu ilə tədqiq edilmiş və fenolun 52%  parçalanması müəyyən edilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-2-101-105

Açar sözlər : UV radiasiya, etil-3,3,5,5-tetraciano-2-hidroksid-2-metil-4,6-difenil tsikloheksankarboksilat, fenol , kütləspektroskopiya
Məqaləyə baxın