ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ga2Se3–CoSe SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIĞI
N.M.Allazova, T.R.Qurbanova, R.F.Abbasova, M.R.Allazov

Differensial termiki (DTA), rentgen faza, mikroquruluş və mikrobərkliyin ölçülməsi üsulları ilə Ga2Se3– CoSe sisteminin bütün quruluş sahələrində faza tarazlığı tədqiq edilmiş və sistemin faza diaqramı qurulmuşdur. Məlum olmuşdur ki, sistemin faza diaqramı monotektikalı evtektik tiplidir. Sistemin evtektikası 10000C və 10 mol% CoSe tərkibdə kristallaşır. Maye fazada təbəqələşmə geniş qatılıq intervalında (15–85 mol% CoSe) və 10300C temperaturda baş verir. Sistemdə yeni birləşmə aşkar edilməmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-2-59-62

 

Açar sözlər : sistem, faza tarazlığı, təbəqələşmə, faza keçidi, kobalt selenid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı