ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ga2Se3–CoSe SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIĞI
N.M.Allazova, T.R.Qurbanova, R.F.Abbasova, M.R.Allazov

Differensial termiki (DTA), rentgen faza, mikroquruluş və mikrobərkliyin ölçülməsi üsulları ilə Ga2Se3– CoSe sisteminin bütün quruluş sahələrində faza tarazlığı tədqiq edilmiş və sistemin faza diaqramı qurulmuşdur. Məlum olmuşdur ki, sistemin faza diaqramı monotektikalı evtektik tiplidir. Sistemin evtektikası 10000C və 10 mol% CoSe tərkibdə kristallaşır. Maye fazada təbəqələşmə geniş qatılıq intervalında (15–85 mol% CoSe) və 10300C temperaturda baş verir. Sistemdə yeni birləşmə aşkar edilməmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-2-59-62

 

Açar sözlər : sistem, faza tarazlığı, təbəqələşmə, faza keçidi, kobalt selenid
Məqaləyə baxın