ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MÜXTƏLİF TEMPERATUR VƏ SMART MATERALIN FƏRQLİ MİQDARINDAN ASILI OLARAQ BİOMİMETİK SENSORLARIN KATALAZ AKTİVLİYİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
N.N.Məlikova, N.İ.Əli-zadə, T.M.Nağıyev

Yarımkeçirici (Si), metal (Al) və smart material (TPhPFe3+OH/Al2O3) əsasında biomimetik sensorlar işlənib hazırlanmışdır. Yarımkeçiricinin (Si) elektrod kimi istifadə olunduğu bir biomimetik sensorun yüksək həssaslıq, stabillik və təkrar istifadəsi göstərdiyi müəyyən edilmişdir. Temperaturun asıllığı və smart material miqdarının biomimetik sensorların katalaz aktivliyinə təsiri öyrənilmişdir. Si-elektrodun katalaz aktivliyini öyrənərkən müəyyən olunmuşdur, ki smart materialın miqdarı və temperaturun sulu məhlulda hidrogen peroksidin aşkarlanma həddini, 10-6 küt.% təşkil edir. TPhPFe3+OH/Al2O3Al biomimetik sensorun katalaz aktivliyini öyrənərək müəyyən olunmuşdur, ki həssaslıq həddi 10-6 küt.% təşkil edir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-2-50-53

 

Açar sözlər : biomimetik, sensor, dəmir tetrafenilporfirin, katalaz, yarımkeçirici, smart material
Məqaləyə baxın