ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MÜXTƏLİF TEMPERATUR VƏ SMART MATERALIN FƏRQLİ MİQDARINDAN ASILI OLARAQ BİOMİMETİK SENSORLARIN KATALAZ AKTİVLİYİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
N.N.Məlikova, N.İ.Əli-zadə, T.M.Nağıyev

Yarımkeçirici (Si), metal (Al) və smart material (TPhPFe3+OH/Al2O3) əsasında biomimetik sensorlar işlənib hazırlanmışdır. Yarımkeçiricinin (Si) elektrod kimi istifadə olunduğu bir biomimetik sensorun yüksək həssaslıq, stabillik və təkrar istifadəsi göstərdiyi müəyyən edilmişdir. Temperaturun asıllığı və smart material miqdarının biomimetik sensorların katalaz aktivliyinə təsiri öyrənilmişdir. Si-elektrodun katalaz aktivliyini öyrənərkən müəyyən olunmuşdur, ki smart materialın miqdarı və temperaturun sulu məhlulda hidrogen peroksidin aşkarlanma həddini, 10-6 küt.% təşkil edir. TPhPFe3+OH/Al2O3Al biomimetik sensorun katalaz aktivliyini öyrənərək müəyyən olunmuşdur, ki həssaslıq həddi 10-6 küt.% təşkil edir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-2-50-53

 

Açar sözlər : biomimetik, sensor, dəmir tetrafenilporfirin, katalaz, yarımkeçirici, smart material
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı