ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ZƏYLİK ALUNİT FİLİZİNİN TOPA VƏ ÇƏN HƏLLOLMA YOLU İLƏ EMALI
A.Ə.Heydərov, Ç.M.Kaşkay, G.İ.Alışanlı, Z.A.Cabbarova

Hazırkı iş topa və çən həllolma üzrə apardığımız tədqiqatların davamıdır. Alunitin alunit filizindən əvvəlcədən yandırılmadan qələvi həllolmasının müxtəlif variantları öyrənilmişdir. İlk dəfə olaraq, topa və çən həllolma alunit filizinin qələvidə həllolmasının topa və çən həllolma parametrləri araşdırılmışdır. Təklif olunan üsullarla alüminiumu kasıb alunit filizindən də yuyub çıxarmaq mümkündür. 3%-li NaOH məhlulu ilə 17 dəfə çən yuma üsulu ilə alunitin çəki azalma faizi 30.65% edirsə, 10%-li NaOH-la 14 dəfə yumaqla bu azalma 47.82% edir. Alınan nəticələr perkolyasiya yolu ilə yumada da effektli olur. Məhluldakı qələvinin qatılığının və temperaturun artması həllolma prosesini intensivləşdirir. Bərk-maye fazalar nisbəti 1:5, qarışma sürəti 700 dövr/dəq, qələvinin qatılığı 110.9 q/l olduqda 800C temperaturda 60 dəq müddətində 96%-ə kimi alunit mineralı həll olub komponentləri ilə birlikdə məhlula keçir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-2-42-49

 

Açar sözlər : alunit, topa və çən həllolma, qələvi, vaxt, temperatur, çıxım faizi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı