ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FÜLLERENTƏRKİBLİ İZOTAKTİK POLİPROPİLEN ƏSASLI KOMPOZİTLƏR
A.I.Dünyamalieva, N.I.Kurbanova, E.B.Zeynalov

Son illərdə funksional nanodolduruculardan istifadə etməklə  polimer nanokompozitlərin hazırlanmasına daha çox diqqət yetirilir. Füllerenlər də daxil olmaqla karbon nanohissəcikləri antiradikal funksiyası olan perspektivli doldurucular kimi qəbul edilir. Lakin zəif uyğunluq bu qabaqcıl polimer materialların daha geniş istifadəsi üçün məhdudiyyətlər yaradır. İzotaktik polipropilen (PP), fülleren dudası (FD) və maleinləşdirilmiş yüksək sıxlıqlı polietilen (MPE) əsaslı kompozisiyalar ərintidə qarışdırma metodu  ilə hazırlanmışdır. Alınan PP/FD/MPE nanokompozitlərinin mexaniki və termiki xassələri ətraflı öyrənilmişdir. PP matrisindəki MPE fraqmentləri, FD ilə polimer matris arasındakı uyğunluğu artırmış, nəticədə nanokompozitlərin mexaniki və istilik xüsusiyyətlərində yüksəlmə müəyyən edilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-2-24-28

Açar sözlər : izotaktik polipropilen, kompozitlər, stabilləşmə, antioksidant, fülleren dudası, maleinləşdirilmiş yüksək sıxlıqlı polietilen
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı