ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASI
A.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.Ağayeva

Alitsiklik dien karbohidrogenlərinin oksigenin iştirakı ilə gedən oksidləşdirici dehidrogenləşməsi az öyrənilmiş heterogen katalitik reaksiyalara aiddir. Metilsiklopentanın dehidrogenləşməsi yüksək dərəcədə gedən endotermik reaksiyadır. Reaksiyanın kinetikasını üçün, bu tədqiqatda məqsəd əlaqəli bir katalitik təbəqə saxlaya bilən keçirici metalların (Cu, Zn, Co, Cr) köməyi ilə strukturlaşdırılmış bir katalizator hazırlamaq idi. Katalizatorun aktiv fazasında keçid metalları adsorbsiya edilərək metiltsiklopentanın dehdirogenləşməsi reaksiyasında test edildi. Katalizatorun hazırlanması mərhələsi oksidləşmə reaksiyasının aparılması üçün uyğun olan üç əsas mərhələni əhatə edir: aktiv hissəciklərin katalizator səthinə yüklənməsi, səthdə aktiv kataliaztor təbəqəsinin hazırlanmsı və nəhayət katalizatorun aktiv fazaya gətirilməsi. Bu araşdırmada müxtəlif növ katalizatorların aktivasiyası və deaktivasiyası mexanizmlərinin stabilliyi öyrənilmişdir. Bu işin üstünlüyü  metiltsiklopentanın oksidləşdirici dehidrogenləşməsinin havanın oksigeni hesabına baş verməsidir. Seolitin quruluşunun öyrənilməsi katalizator kombinasiyalarının müəyyən etməyə və metalların klinoptilolit üzərində adsorbsiyasına və katalizator hissəciklərinin dispers seçiciliyinə köməklik göstərdi. Kinetik parametrlərin ədədi qiymətləri hesablandı

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-3-12-20 

Açar sözlər : kinetika, oksidləşdirici dehidrogenləşmə, metilsiklopentadien-1,3
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı