ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QLİOKSAL TURŞUSUNUN TİOSEMİKARBAZONUNUN Cu(II) POLİMER KOMPLEKSİNİN DFT HESABLAMALARI, HIRSFELD ANALİZİ, ANTİMİKROB, ANTİFUNQAL XÜSUSİYYƏTLƏRİ
M.T.Hüseynova

 

Qlioksal turşusunun tiosemikarbazonunun Cu(II) polimer kompleksinin, antibakterial Pseudomonas aeruginosaMycobacterium phlei və göbələk əleyhinə Aspergillus niger, Penicillium Chrysogenium, Cladosporium resinae kimi müxtəlif mikroorqanizmlərə qarşı bioloji aktivliyə görə qiymətləndirilmişdir. Test edilmiş birləşmələrdən bəziləri mikroblara və funqisidlərə qarşı maraqlı təsir göstərmişdir. Bakteriyaları yetişdirmək üçün ət suyu aqardan, göbələklər üçün isə aqardan istifadə edilmişdir. Bu tədqiqatlar zamanı ligandın antibakterial təsir göstərmədiyini, lakin göbələklərə qarşı təsir göstərdiyini eyni zamanda mis polimer kompleksinin həm antibakterial, həm də antifungal təsir göstərdiyi məlum olmuşdur. Kompleksin antimikrob təsiri ligandın təsirindən xeyli yüksəkdir və bu təsir məhlulda kompleks birləşmənin konsentrasiyasının artması ilə artır. Kompleks DFT hesablamaları və Hirsfeld analizi ilə xarakterizə olunmuşdur. Sintez edilmiş kompleksin struktur, spektroskopik və kristalloqrafik xüsusiyyətlərinin nəzəri təyin edilməsi üçün DFT / TD-DFT hesablamaları aparılmışdır. Hirsfeld analizi vasitəsilə molekulyar kristallar ilə ekran detalları arasındakı qarşılıqlı əlaqə müəyyənləşdirilmişdir. Alınan nəticələr müvafiq nəzəri nəticələrlə müqayisə edilmişdir

Açar sözlər : thiosemicarbazon, bakteriya əleyhinə, göbələk əleyhinə təsir, DFT hesablamaları, Hirsfeld analizi
Məqaləyə baxın