ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
GERMANİUM DİSELENİDİN Cu3AsSe4 BİRLƏŞMƏSİNDƏ HƏLL OLMASI
Z.T.Həsənova

 

Differensial termiki analiz və toz rentgenoqrafiyası üsulları ilə Cu3AsSe4–GeSe2 sistemində faza tarazlıqları öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, sistemdə Cu3AsSe4 birləşməsi əsasında geniş (30 mol%-ə qədər) bərk məhlul sahəsi mövcuddur. GeSe2 ilə daha zəngin xəlitələr müxtəlif fazaların, o cümlədən tərkibcə bu kəsiyin T–x müstəvisində olmayan fazaların heterogen qarışıqlarından ibarətdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-4-67-70

Açar sözlər : mis əsasında xalkogenidlər, mis-arsen selenidləri, bərk məhlullar, faza tarazlıqları
Məqaləyə baxın