ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
GERMANİUM DİSELENİDİN Cu3AsSe4 BİRLƏŞMƏSİNDƏ HƏLL OLMASI
Z.T.Həsənova

 

Differensial termiki analiz və toz rentgenoqrafiyası üsulları ilə Cu3AsSe4–GeSe2 sistemində faza tarazlıqları öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, sistemdə Cu3AsSe4 birləşməsi əsasında geniş (30 mol%-ə qədər) bərk məhlul sahəsi mövcuddur. GeSe2 ilə daha zəngin xəlitələr müxtəlif fazaların, o cümlədən tərkibcə bu kəsiyin T–x müstəvisində olmayan fazaların heterogen qarışıqlarından ibarətdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-4-67-70

Açar sözlər : mis əsasında xalkogenidlər, mis-arsen selenidləri, bərk məhlullar, faza tarazlıqları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı