ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SKANDİUMUN(III) 2-HİDROKSİ-5T-BUTİLFENOL-4ꞌ-METOKSİAZOBENZOLLA KOMPLEKSİ ŞƏKLİNDƏ EKSTRAKSİYALI QATILAŞDIRILMASI VƏ ONUN ATOM ABSORBSİYA ÜSULU İLƏ TƏYİNİ
A.M.Paşacanov, S.İ.Niftaliyev, M.M.Ağamaliyeva, Ş.M.Bayramov, G.G.Abbasova, Z.A.Məmmədova

 

Sc(III) 2-hidroksi-5T-butilfenol-4ꞌ-metoksiazobenzolla kompleksi alınmış və tədqiq edilmişdir. Kompleksin optimal şəraiti öyrənilmişdir. Əmələ gəlmiş kompleksin fiziki-kimyəvi, analitik xarakteristikaları hesablanmışdır. Molyar işıq udma əmsalı (2.2–3.0)·104. Davamlılıq sabiti βk =2.8·1010. Aparılmış tədqiqat işlərinə əsasən skandiumun müxtəlif nümunələrdə təyini metodikası işlənilmişdir. İşlənmiş metodikanın düzgünlüyü tərkibi məlum olan Dövlət standart nümunələrində skandiumu təyin etməklə yoxlanılmışdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-4-49-52

Açar sözlər : skandium, atom absorbsiya, ekstraksiya üsulu, kompleksəmələgəlmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı