ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ABŞERON YARIMADASININ GİL MİNERALLARININ RADİOAKTİVLİYİNİN TƏDQİQİ
E.E.Cabarov

Məqələdə neftlə zəngin olan sahələrin ekoloji təhlükəsizlik məsələləri tədqiq olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, neftin və lay suların tərkibində kimyəvi elementlərlə  bərabər təbii nüvə nuklidləri saxlanılır, onlar birbaşa yeraltından neftin və qazın çixarılması zamanı birlikdə cıxır. Müxtəlif alümosilikat tipli  gil  yataqların  nümünələrinin  radioaktivliyi tədqiq edilmişdir. Təyin olunub ki, Abşeron yarımadasının gil yataqlarının radioaktivliyini bir neçə dəfə  Respublikanın o biri gil yataqlarının radioaktivliyindən çoxdur. Göstərilib ki, litosferın, atmosferin  və  hidrosferin  qoruyucusu  olan  yer örtüyünün radioaktivliyi bilavasitə canlı və bitki aləminə təsir edir

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-51-54

Açar sözlər : ekoloji təhlükəsizlik, radioaktivlik, yer örtüyü, gil mineralları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı