ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ABŞERON YARIMADASININ GİL MİNERALLARININ RADİOAKTİVLİYİNİN TƏDQİQİ
E.E.Cabarov

Məqələdə neftlə zəngin olan sahələrin ekoloji təhlükəsizlik məsələləri tədqiq olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, neftin və lay suların tərkibində kimyəvi elementlərlə  bərabər təbii nüvə nuklidləri saxlanılır, onlar birbaşa yeraltından neftin və qazın çixarılması zamanı birlikdə cıxır. Müxtəlif alümosilikat tipli  gil  yataqların  nümünələrinin  radioaktivliyi tədqiq edilmişdir. Təyin olunub ki, Abşeron yarımadasının gil yataqlarının radioaktivliyini bir neçə dəfə  Respublikanın o biri gil yataqlarının radioaktivliyindən çoxdur. Göstərilib ki, litosferın, atmosferin  və  hidrosferin  qoruyucusu  olan  yer örtüyünün radioaktivliyi bilavasitə canlı və bitki aləminə təsir edir

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-51-54

Açar sözlər : ekoloji təhlükəsizlik, radioaktivlik, yer örtüyü, gil mineralları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı