ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ag-ELEKTRODU ÜZƏRİNDƏ BİOMİMETİK SENSOR
N.N.Məlikova, N.İ.Əli-zadə, T.M.Nağıyev

Ag elektrodu və TPhPFe3+/Al2O3 smart materialı əsasında biomimetik sensor hazırlanmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, (Ag) elektrod kimi istifadə olunan biomimetik sensor yüksək həssaslıq, sabitlik və təkrar istifadə qabiliyyətinə malikdir. Sulu məhlulda TPhPFe3+/Al2O3//Ag biomimetik sensorun H2O2 iz konsentrasiyaları aşkar etmək üçün tədqiqat aparılmışdır. Biomimetik sensorun katalaz aktivliyi də öyrənilmişdir. Ag elektrod transdüser kimi istifadə edildikdə, həssaslıq həddi 10-8 küt.% idi

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-29-33

Açar sözlər : biomimetik, sensor, dəmir tetrafenilporfirin, katalaz, smart material
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı