ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ag-ELEKTRODU ÜZƏRİNDƏ BİOMİMETİK SENSOR
N.N.Məlikova, N.İ.Əli-zadə, T.M.Nağıyev

Ag elektrodu və TPhPFe3+/Al2O3 smart materialı əsasında biomimetik sensor hazırlanmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, (Ag) elektrod kimi istifadə olunan biomimetik sensor yüksək həssaslıq, sabitlik və təkrar istifadə qabiliyyətinə malikdir. Sulu məhlulda TPhPFe3+/Al2O3//Ag biomimetik sensorun H2O2 iz konsentrasiyaları aşkar etmək üçün tədqiqat aparılmışdır. Biomimetik sensorun katalaz aktivliyi də öyrənilmişdir. Ag elektrod transdüser kimi istifadə edildikdə, həssaslıq həddi 10-8 küt.% idi

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-29-33

Açar sözlər : biomimetik, sensor, dəmir tetrafenilporfirin, katalaz, smart material
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı