ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MAGİSTRAL QAZ XƏTTLƏRİNDƏ BORUDAXİLİ KORROZİYANIN ARAŞDIRILMASI VƏ KORROZİYA ƏLEYHİNƏ YENİ ÇOXFUNKSİYALI REAGENTİN TƏDQİQİ
Ü.E.Həsənova

Olein turşusu və aminoetiletanolamin (AEEA) əsasında sintez edilmiş amidin benzotriazol əsasında sintez edilmiş sis-1-((4-(-(benzoiloksimetil)-1,3-dioksolan-2-il)metil)-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-ium asetatla kompozisiyaları hazırlanmış (Reag - A,B,C,D), müxtəlif qatılıqlarda həm biosid həm də, hidrogen sulfid korroziyasına qarşı təsirləri öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, Reag-C daha optimal nisbətlərdə hazırlanmış kompozisiyadır. Belə ki, bu reagent   bakteriyaları tamamilə məhv edir və  hidrogen-sulfid korroziyasına qarşı isə 95.2 % mühafizə effekti göstərir

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-2-107-112

Açar sözlər : biosid, bakteriya, korroziya inhibitoru ,benzotriazol, amid, kompazisiya,boru kəməri, olein turşusu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı