ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ACINOHUR TİTANMAQNETİT KONSENTRATLARININ VANADAT FRAKSİYASININ İŞLƏNMƏSİ
Ü.N.Şərifova

Azərbaycanın Acınohur titanomaqnetit konsentratlarının vanadat fraksiyasının karbonlaşdırma üsulu ilə  təmizlənməsi və tullantısız istifadəsi şəraiti, o cümlədən silisiumsızlaşdırılması, alüminium ayrılması, natrium karbonatın bərpası və vanadium pentoksidin alınması şəraiti işlənmişdir. TABAX-ın (üçalkilbenzilammonium xloridin) karbonat - vanadat məhlullarından karbonat ionlarını parçalamadan vanadiyum çıxarmaq üçün təsirli bir ekstragent olduğu aşkar edilmişdir. Titanomaqnetit konsentratlarının karbonat-qələvi vanadat məhlullarından  g-Al2O3,  analitik təmizlik dərəcəli – 99.7% li vanadium pentoksid reaktivinin alınması  və sodanın bərpası proseslərinin  texnoloji sxem tərtib edilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-2-63-68

Açar sözlər : titanmaqnetit konsentratları, vanadat fraksiyası, ekstraksiya, vanadium pentoksidin alınması
Məqaləyə baxın