ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ACINOHUR TİTANMAQNETİT KONSENTRATLARININ VANADAT FRAKSİYASININ İŞLƏNMƏSİ
Ü.N.Şərifova

Azərbaycanın Acınohur titanomaqnetit konsentratlarının vanadat fraksiyasının karbonlaşdırma üsulu ilə  təmizlənməsi və tullantısız istifadəsi şəraiti, o cümlədən silisiumsızlaşdırılması, alüminium ayrılması, natrium karbonatın bərpası və vanadium pentoksidin alınması şəraiti işlənmişdir. TABAX-ın (üçalkilbenzilammonium xloridin) karbonat - vanadat məhlullarından karbonat ionlarını parçalamadan vanadiyum çıxarmaq üçün təsirli bir ekstragent olduğu aşkar edilmişdir. Titanomaqnetit konsentratlarının karbonat-qələvi vanadat məhlullarından  g-Al2O3,  analitik təmizlik dərəcəli – 99.7% li vanadium pentoksid reaktivinin alınması  və sodanın bərpası proseslərinin  texnoloji sxem tərtib edilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-2-63-68

Açar sözlər : titanmaqnetit konsentratları, vanadat fraksiyası, ekstraksiya, vanadium pentoksidin alınması
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı