ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DİİZOPROPİL EFİRİNİN ƏMƏLƏ GƏLMƏ REAKSİYALARININ TERMODİNAMİKASI
E.Ə.Hüseynova, S.S.Zlotski, N.N.Mixaylova, S.E.Yusubova

Termodinamiki hesabatların nəticələri göstərmişdir ki, izopropil spirtinin propilen ilə kondensləşmə reaksiyası hətta otaq temperaturunda məqsədli məhsula – diizopropil efirinə tam çevrilmə ilə müşayət olunur. 400K-dən yuxarı temperaturlarda izopropil spirtinin aseton və propilenə praktiki olaraq bərabər dərəcədə çevrilməsi , həmçinin reaksiya məhsullarının tarazlıq çıxımının eyni temperatur asılılığı qeydə alınmışdır. İzopropil spirtinin çevrilmə reaksiyalarının paralel baş verməsi şəraitində (propilenlə kondensasiya istisna olmaqla) 300 K temperaturda diizopropil efiri (38.28%) > propilen (16.75%) > aseton (12.32%) əmələ gəlməsi nəzəri olaraq nisbətən daha ehtimallı hesab edilir, halbuki 400 K və daha yüksək temperaturda propilen (48.49%) > aseton (48.1%) > diizopropil efiri (30.69%)

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-2-54-62

Açar sözlər : termodinamik hesablama, izopropil spirti, diizopropil efiri, aseton, propilen, Tyemkin-Şvartsman metodu, Hibbs enerjisi, entropiya, entalpiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı