ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALTIVALENTLİ XROMUN TƏMİZLƏNMƏ TEXNOLOGİYALARI
G.R.Allahverdiyeva, A.M.Məhərrəmov, Luka Di Palma, M.Ə.Ramazanov, F.V.Hacıyeva

 

Alüminium zavodunun  tullantıları ilə suya və torpağa düşən zəhərli Cr(VI)-nın Cr(III)-ə çevrilməsi üçün mövcud texnologiyaların icmalı və analizi verilmişdir. Bu texnologiyaların əksəriyyəti  suyu və torpağı  Cr(VI)-dan tam təmizləməyə imkan vermir, həm də onlar baha başa gəlir. Işin məqsədi Cr(VI) üçün effektiv bərpa texnologiyasını aşkar etməkdir. Kimyəvi üsullara əsaslanmış texnologiya (nanotexnologiya) məqsədə uygun olmuşdur

Açar sözlər : xrom, torpaq, qrunt suları, membranla filtrləmə, bərpa
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı