ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SnBi2Te4–PbBi2Te4 və SnBi4Te7–PbBi4Te7 SİSTEMLƏRİNDƏ FAZA TARAZLIQLARI VƏ BƏRK MƏHLULLARIN XARAKTERİSTIKALARI
A.İ.Ağazadə

Differensial  termiki  analiz  və  rentgenfaza  analiz  metodlarından  istifadə  etməklə   Sn1-xPbxBi2Te4 və Sn1-xPbxBi4Te7 sistemlərində faza tarazlıqları öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, hər iki sistem tetradimitəbənzər laylı quruluşlu fasiləsiz bərk məhlullar sırası əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Bərk məhlulların elementar qəfəs parametrləri tərkibin xətti funksiyasıdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-3-75-80

Açar sözlər : SnBi2Te4-PbBi2Te4 sistemi, SnBi4Te7-PbBi4Te7 sistemi, bərk məhlullar, faza diaqramı, tetradimitəbənzər quruluş, topoloji izolyator
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı