ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ETİLEN-PROPİLEN ELASTOMERİNİN OKSID­LƏŞ­DİRİCİ XLORLASDIRILMASI
Ə.X.Rzayev, Ç.A.Çələbiyev

 

Etilen-propilen elastomerinin asagı temperaturda HCl və H2O2-nin (və ya HCl+NaOCl) sulu məhlullarının qa­rı­sı­ğından xlorlaşdırıcı agent kimi istifadə etməklə oxsixlorlasması yolu ilə xlorlaşmış etilen-propilen elas­tomerinin sin­te­zinin nəticələri verilmişdir. Müəyyən edilmisdir ki, etilen-propilen elastomerinin xlorlasma dərəcəsi oksid­ləş­diricinin miqdarını dəyişmək hesabına 0.6–27.6% intervalında tənzimlənə bilər.  PMR metodu ilə sübut olunmusdur ki, elastomerin oksixlorlasması makromolekulun metil, metilen və metin qruplarında olan hid­rogen atomlarının xlor atomları ilə avəz olunması hesabına gedir

Açar sözlər : oksidləşdirici xlorlaşması, xlorid turşusu, natrium hipoxlorit, etilen-propilen elastomeri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı