ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ETİLEN-PROPİLEN ELASTOMERİNİN OKSID­LƏŞ­DİRİCİ XLORLASDIRILMASI
Ə.X.Rzayev, Ç.A.Çələbiyev

 

Etilen-propilen elastomerinin asagı temperaturda HCl və H2O2-nin (və ya HCl+NaOCl) sulu məhlullarının qa­rı­sı­ğından xlorlaşdırıcı agent kimi istifadə etməklə oxsixlorlasması yolu ilə xlorlaşmış etilen-propilen elas­tomerinin sin­te­zinin nəticələri verilmişdir. Müəyyən edilmisdir ki, etilen-propilen elastomerinin xlorlasma dərəcəsi oksid­ləş­diricinin miqdarını dəyişmək hesabına 0.6–27.6% intervalında tənzimlənə bilər.  PMR metodu ilə sübut olunmusdur ki, elastomerin oksixlorlasması makromolekulun metil, metilen və metin qruplarında olan hid­rogen atomlarının xlor atomları ilə avəz olunması hesabına gedir

Açar sözlər : oksidləşdirici xlorlaşması, xlorid turşusu, natrium hipoxlorit, etilen-propilen elastomeri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı