ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Home - Archive - №4(2019)
№4 2019
CONTENT
- HOMOGENEOUS VINYLATION OF 2-HYDROXY-2-PHENYLETHANICAL ACIDA.B.Parmanov, S.E.Nurmanov, Beata Kolesinsko, Tomash Maniecki, O.E.Ziyadullayev
- EXTRACTION-ATOMIC-ABSORPTION DETERMINATION OF TITANIUM (IV) WITH 2-HYDROXY-5-tr-BUTYLPHENYLASO-4ꞌ-NITROBENZENEA.M.Pashajanov, S.İ.Niftaliyev, M.M.Agamaliyeva, G.G.Abbasova, N.V.Yusifova, Z.A.Mammadova, E.M.Kazimova