ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TOZVARI MATERİALLARIN DƏNƏVƏRLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ DƏNƏLƏRİN FORMALAŞMASI PROSESİNİN TƏDQİQİ
Q.İ.Kəlbəliyev, V.M.Səmədli, M.M.Səmədov, R.K.Qasımova, Q.M.Mustafaeva

 

Tozvarı superfosfatın baraban tipli dənəvərləşdiricidə dənəvərləşməsi prosesinin qanunauyğunluqları və mexanizmi tədqiq edilmişdir. Tədqiqatda dənələrin bərkiməsi və təbəqələşməsi prosesləri nəzərə alınmışdır. Müəyyənləşdirilmişdir ki, dənələrin formalaşması dalğavarı xarakter daşıyır və dənələrin ölçülərinin artması ilə bu xarakter sönür.

 

Keywords : dənəvərləşmə, superfosfat, mexaniki möhkəmlik, intensivləşdirmə
View article
SUBMITION
THE LAST NUMBER OF THE JOURNAL
2024
CONTENT
More