ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SİNKİN 2,4-DİNİTROBENZOLAZOSALİSİL TURŞUSU VƏ SETİLPİRİDİNLƏ KOORDİNASİON BİRLƏŞMƏSİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
N.X.Rüstəmov, T.D.Bayramova, Ü.N.Rüstəmova

Sinkin xromogen üzvi reagent – 2,4-dinitrobenzolazosalisil turşusu və kation səthi aktiv maddə ­– setilpiridinlə ko­or­dinasion birləşməsi sintez və tədqiq edilmişdir. Spektrofotometrik metodla komeleksin əmələgəlmə şəraiti və onun tərkibindəki komponentlərin molyar nisbəti tapılmışdır. Birləşmə sintez edilmiş və differensial-termiki, İQ spek­troskopik metodlarla tədqiq edilmişdir

Açar sözlər : sink, koordinasion birləşmə, 2,4-dinitrobenzolazosalisil turşusu, setilpiridin, spektrofotometriya, İQ spektroskopiya, termoqravimetriya
Məqaləyə baxın