ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SİNKİN 2,4-DİNİTROBENZOLAZOSALİSİL TURŞUSU VƏ SETİLPİRİDİNLƏ KOORDİNASİON BİRLƏŞMƏSİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
N.X.Rüstəmov, T.D.Bayramova, Ü.N.Rüstəmova

Sinkin xromogen üzvi reagent – 2,4-dinitrobenzolazosalisil turşusu və kation səthi aktiv maddə ­– setilpiridinlə ko­or­dinasion birləşməsi sintez və tədqiq edilmişdir. Spektrofotometrik metodla komeleksin əmələgəlmə şəraiti və onun tərkibindəki komponentlərin molyar nisbəti tapılmışdır. Birləşmə sintez edilmiş və differensial-termiki, İQ spek­troskopik metodlarla tədqiq edilmişdir

Açar sözlər : sink, koordinasion birləşmə, 2,4-dinitrobenzolazosalisil turşusu, setilpiridin, spektrofotometriya, İQ spektroskopiya, termoqravimetriya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı