ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NAFTENLƏRİN OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏ REAKSİYALARINDA METAL-SEOLİTLƏRİN TƏTBİQİ
A.M.Əliyev, Z.A.Şabanova, A.İ.Kərimov, M.F.Bəhmənov, F.V.Əliyev, Ü.M.Nəcəf-Quluyev

 

İon mübadilə üsulu ilə sintez olunmuş klinoptilolit (KL) {Cu2+ (0.5 küt.%),  Zn2+ (0.2 küt.%), Со2+ (0.1 küt.%), Cr3+ (0.1 küt.%)} və KL {Co2+ (0.5 küt.%), Cr3+ (0.25 küt.%)} katalizatorlarının uyğun olaraq tsikloheksanın 1,3-tsikloheksadienə və metiltsikloheksanın 1-metil-1,3-tsikloheksadienə oksid­ləşdirici dehidrogenləşmə reaksiyalarında tətbiqinin müm­künlüyü müəyyən olunmuşdur. Təcrübi məlumatların təhlili və dissosiativ adsorbsiya olunmuş oksigen ilə mübadilə kationların rabitə enerjilərini nəzərə almaqla katalizatorun komponentlərindən ibarət aktiv mərkəzlər qruplaşdırılmış və reaksiya yolları aydınlaşdırılmışdır. Bu aktiv mərkəzlərin nəzərə alınması ilə işlənib hazırlanmış kinetik model təqdim olunmuşdur.

 

Açar sözlər : tsikloheksan, 1,3-tsikloheksadien, metiltsikloheksan, 1-metil-1,3-tsikloheksadien
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı