ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DİEN-DİENOFİL FRAQMENTLİ BİSİMİDLƏR ƏSASINDA DİLS–ALDER REAKSİYASI ÜZRƏ POLİXLORLU TSİKLİK DİKARBON TURŞULARININ POLİİMİDLƏRİNİN SİNTEZİ
A.İ.Əlixanova

 

Polixlorlu tsiklik dikarbon turşularının N-aminoimidlərinin sintezi öyrənilmiş və onlar əsasında Dils-Alder reaksiyası üzrə hərəki-nərdivan tipli poliimiidlərin alınmasının mümkünlüyü göstərilmişdir.

 

Açar sözlər : Dils–Alder reaksiyası, bisimidlər, poliimidlər, asilləşmə, bisimidodienlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı