ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİTSİKLOALKİLBENZOATLARIN SİNTEZİ
M.K.Məmmədov, İ.R.Səfərova, C.H.İsmayılova, F.S.Kərimova, Ç.Q.Salmanova

 

Politsiklik spirtin – bitsiklo[2.2.1]heptan-2-ol, onun 5-metiləvəzli törəməsinin – tri­tsik­lo[5.2.1.02.6]dets-3-en-8-olun və tetratsiklo[4.4.1.2.5.1.7.10.01.6]dodekan-3-olun həlledici ben­zol mühitində benzoy turşusu ilə katalizator naftalin-1,5-disulfatın iştirakinda efirləşməsi reaksiyası öyrənilmiş və nəticədə 97.5–99.0% çıxımla müvafiq benzoatları sintez edil­miş­dir. Sintez olunmuş politsikloalkilbenzoatların antimikrob xassəli birləşmələr olması ehti­mal olunur.

 

Açar sözlər : ditsiklopentadien, ditsilat, menorat, benzoy turşusu, politsikloalkilbenzoat, politsikloolefin, fenil sirkə turşusu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı