ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YASTI İKİLAYLI ŞƏFFAF MÜHİTİN İŞIQLANMA TEZLİYİ ZOLAĞI
S.R.Qasımova, R.M.Qasımov

 

Elektromaqnit şüalarının yastı ikilaylı şəffaf sistemdən əks olunmadan keçməsinin nisbi tezlik zolağı üçün ifadə alınmışdır.

 

Açar sözlər : elektromaqnit dalğalar, dalğanın keçmə zolağı, şəffaf mühitlər
Məqaləyə baxın